Finansowy portfel inwestycyjny

Zbiór wszelkich finansowych oraz innych aktywów inwestora finansowego , które stanowią formę lokowania majątku nazywamy portfelem inwestycyjnym. W jego skład mogą wchodzić aktywa finansowe czyli pieniądz w formie gotówki, lokaty bankowe, obligacje, akcje, udziały w innych przedsiębiorstwach, jednostki funduszy powierniczych oraz majątek w postaci nieruchomości, antyków, złota, kamieni szlachetnych, dzieł sztuki itp. Aktywa majątkowe to wszelkie dobro, które można „zamienić” na pieniądz. Aktywa między sobą różnią się poziomem płynności, czyli zdolnością zamiany jednej formy aktywa na drugi bez utraty na wartości. Różnica może wynikać również z ryzyka posiadania i uzyskiwania dochodu. Inwestorzy w zależności od możliwości tworzą jednorodny lub zróżnicowany portfel inwestycyjny. Przy budowaniu portfela inwestycyjnego ważne jest aby stopa zwrotu była stosunkowo wysoka przy niskim ryzyku. W celu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, czyli zmniejszenia ryzyka wskazane jest różnicowanie asortymentu aktywów w portfelu inwestycyjnym. W ten sposób nie tylko zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia straty lecz co za tym idzie również prawdopodobieństwo wystąpienia najwyższego zysku. Odbywa się na drodze posiadania różnorodnych papierów wartościowych spółek , akcji czy obligacji. Działa tutaj zasada ekonomiczna, która mówi, że aktywa o niskim ryzyku czyli lokaty bankowe, obligacje państwowe generują stosunkowo niski dochód. Natomiast aktywa o wysokim stopniu ryzyka czyli na przykład dywidendy z akcji czy dochód z różnicy kursów walut przynoszą relatywnie wysoki dochód lub mogą go nie przynieść wcale.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments